Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku.

Do pobrania:

1.Wzór oferty na realizację zadania publicznego

2.Wzór umowy o realizacje zadania publicznego

3.Karta_oceny_formalnej_i_merytorycznej_oferty

4.Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego