Przyroda w Gminie Zakrzówek

Przyroda

DSC 7177

 

Rzeźba terenu gminy jest urozmaicona. Północno – zachodnia część gminy ma faliste ukształtowanie terenu, a w części południowej przeważają tereny pagórkowate.

Najwyższym wzniesieniem na obszarze gminy jest Góra Samolejowa.

 

DSC 7205

 


W krajobrazie wyróżniają się też liczne wąwozy i suche dolinki, szczególnie w miejscowościach Sulów i Zakrzówek, które “schodzą” w kierunku doliny Bystrzycy. Dolina rzeki tworzy wyraźną, wciętą w podłoże formę. Wzdłuż cieku Rudnik znaczne obszary zajmują tereny podmokłe, zwane “Masne Doły”. Krajobraz terenu gminy Zakrzówek ma charakter typowy dla terenów wiejskich. Elementem najbardziej różnicującym krajobraz jest ukształtowanie terenu, szata roślinna wynikająca z form użytkowania ziemi oraz sieć osadnicza.

DSC 7232


Na terenie gminy można wyróżnić obszary o odmiennych cechach krajobrazu.

Dolinę Bystrzycy, którą ciągnie się przez obszar gminy z południa na północ. Dolina jest wyraźnie wykształcona, jej prawe zbocza są wyższe i bardziej strome. W części północnej terenu gminy przeważają tereny faliste natomiast w części południowej przeważają tereny pagórkowate, przecinane wąwozami. Obszar ten jest w zasięgu Kraśnickiego Obszaru Chronionego. Krajobraz na terenie gminy Zakrzówek zachował wartość krajobrazu kulturowego.Do ciekawych elementów na terenie gminy należą kościoły, elementy zabudowy wiejskiej, przydrożne kapliczki oraz pozostałości dawnych zespołów dworskich.


Ścieżka dydaktyczna pt. “Osobliwości przyrodnicze Zakrzówka” została opracowana przez panią Beatę Iżycką-Rachoń i panią Annę Nowakowską nauczycielki przyrody i geografii Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowsjkiego i Publicznego Gimnazjum w Zakrzówku z myślą o uczniach, aby w jak najprostszy sposób poprzez obserwację w terenie przekazać wiedzę z różnych dziedzin o swojej “Małej Ojczyźnie”. Proponowana ścieżka liczy ok. 11 km i podzielona została na 8 przystanków. Pierwszy z nich usytuowany jest na placu szkolnym. Natomiast następne przebiegają przez tereny rolnicze, miejscowy cmentarz, dolinę i łąki nad Bystrzycą, oczyszczalnię ścieków i “Las Fabryczny”. Ostatni przystanek kończy się na stadionie sportowym LKS “STOK”. Trasę ścieżki można przebyć rowerem lub pieszo. Oprócz opisu trasy i charakterystyki kolejnych obiektów do każdego przystanku są zaplanowane dla ucznia: pytania, polecenia, sposoby wykonania prostych pomiarów. Zajęcia na ścieżce aktywizują ucznia, wyrabiają emocjonalny stosunek do własnego regionu, pomagają rozwijać zamiłowania przyrodnicze i krajoznawcze.