Przebudowa drogi gminnej nr 108350L od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Zakrzówek Nowy

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 598 457,03 zł

Kwota dofinansowania: 359 074,00 zł

Wkład własny: 239 383,03 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 108350L od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Zakrzówek Nowyobejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni o szerokości 3,5 m wraz z dwiema mijankami (poszerzającymi jezdnię do 5 m),  wykonanie warstwy mrozoochronnej o grubości 30 cm, podbudowy drogi – grubośc 20 cm, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 9 cm, utwardzenie kruszywem poboczy o szerokości 75 cm po obu stronach drogi.

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Okres realizacji zadania: lipiec 2020 r. – maj 2021 r. 


Przebudowa drogi gminnej nr 108353L Rudnik Pierwszy – Rudnik Drugi od km 0+990 do km 1+980

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 392 629,53 zł

Kwota dofinansowania: 235 577,00 zł

Wkład własny: 157 052,53 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 108353L Rudnik Pierwszy – Rudnik Drugi od km 0+990 do km 1+980 obejmuje wzmocnienie podbudowy drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 8 cm, utwardzenie kruszywem poboczy o szerokości 75 cm po obu stronach drogi oraz zamontowanie barier ochronnych na odcinku 40 m.

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Okres realizacji zadania: lipiec 2020 r. – maj 2021 r. 


Przebudowa drogi gminnej nr 108366L Rudnik Drugi – Józefin od km 0+000 do km 1+449

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 632 000,00 zł

Kwota dofinansowania: 379 200,00 zł

Wkład własny: 252 800,00 zł

Przebudowa drogi gminnej nr 108366L Rudnik Drugi – Józefin od km 0+000 do km 1+449 objęła wzmocnienie podbudowy drogi, wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej o łącznej grubości 9 cm oraz utwardzenie kruszywem poboczy o szerokości 75 cm po obu stronach drogi.

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Okres realizacji zadania: maj 2020 r. – wrzesień 2020 r. 


Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 1244, 1256, 1264, 1269, 1274, 1280, 1259 celem dostosowania do kategorii dróg publicznych gminnych w miejscowości Zakrzówek

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 943 140,57 zł.

Kwota dofinansowania: 754 512,00 zł.

Wkład własny: 188 628,57 zł.

Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach  1244, 1256, 1264, 1269, 1274, 1280, 1259 objęła wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, jednostronną oraz obustronną budowę i przebudowę chodników o szer. 1,5 – 2 m, przebudowę miejsc parkingowych, przebudowę zjazdów w pasie drogi, wymianę starych lamp na lampy energooszczędne (LED) oraz wykonanie nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu.

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Okres realizacji zadania: sierpień 2019 r. – czerwiec 2020 r. 


Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach 769, 1180, 766/7 celem dostosowania do kategorii dróg publicznych gminnych w miejscowości Zakrzówek

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 436 340,35 zł.

Kwota dofinansowania: 349 072,00 zł.

Wkład własny: 87 268,35 zł.

Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach 769, 1180 i 766/7 objęła wykonanie robót pomiarowych, podbudowy z kruszyw łamanych oraz kruszyw stabilizowanych cementem, miejscowym poszerzeniu drogi wraz z wymianą krawężnika,  wykonanie poboczy z kruszyw łamanych o szer. 75 cm, ułożenie nawierzchni bitumicznej o szer. od 3,5 m do 8,5 m oraz wymianę starych lamp na lampy energooszczędne (led).

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Okres realizacji zadania:  sierpień 2019 r. – grudzień 2019 r. 


Przebudowa drogi gminnej nr 108364L w miejscowości Studzianki – Kolonia

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 585 698,17 zł.

Kwota dofinansowania: 468 558,00 zł.

Wkład własny: 117 140,17 zł.

Przebudowa drogi gminnej nr 108364L objęła wykonanie robót pomiarowych, naprawę przełomów, wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką kamienną 0-31,5 mm, wykonanie wzmocnienia podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm zagęszczonych mechanicznie o grubości 20 cm, wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 5 metrów i grubości 8 cm, wykonanie obustronnych poboczy utwardzonych mieszanką kamienną o szerokości 75 cm, wykonanie oznakowania drogowego.

Celem projektu jest poprawienie infrastruktury oraz podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i gminnych. W projekcie uwzględniono poprawę poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych oraz dostępu do ośrodków gospodarczych i usług publicznych.

Okres realizacji zadania: sierpień 2019 r. – październik 2019 r.