Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rudniku Drugim

Kontakt:

Dyrektor Magdalena Fajda

tel. 81/ 82-15-097

email: psp.rd@zakrzowek.pl

Adres:

Rudnik Drugi 86

23-213 Zakrzówek


Publiczna Szkoła Podstawowa w Rudniku Drugim jest jedną z najstarszych placówek oświatowych w gminie Zakrzówek. Pierwsze zapisy w kronice dotyczące istnienia Szkoły Podstawowej w Rudniku pojawiają się w 1913 roku. Była to jedno – klasowa szkoła elementarna mieszcząca się w wynajętym lokalu przez gminę u tutejszych gospodarzy. Lekcje prowadzone były przez jedną nauczycielkę panią J. Buczyńską dla 82 uczniach w wieku 10- 14 lat, 26 uczniów nie znalazło miejsca w tej szkole.

Od 1934 roku zajęcia prowadzone były w drewnianym budynku szkoły, który powstał w znacznej części w czynie społecznym dzięki powołanemu Komitetowi Budowy Szkoły.

Obecny budynek szkoły ukończono i dokonano jego uroczystego otwarcia w roku 1996. Dzieło budowy nowoczesnego budynku rozpoczęła pani dyrektor Marianna Janik, kontynuowane przez jej następcę dyrektora Waldemara Tomaszewskiego, któremu w dowód wdzięczności, pośmiertnie, społeczność szkolna poświęciła tablicę pamiątkową umieszczoną w holu budynku.
Szkoła mieści się w dwupiętrowym, ogrodzonym budynku przy skrzyżowaniu dróg krajowej 842 i gminnej prowadzącej przez wieś Rudnik Drugi i Pierwszy, oddalonym o 4 km od siedziby Gminy Zakrzówek. Dysponuje 5 salami dydaktycznymi, nowoczesną pracownią komputerową, zastępczą salą gimnastyczną, biblioteką szkolną, boiskiem do gry w piłkę nożną i piłkę siatkową.

Ze względu na małą liczbę dzieci nauka w szkole prowadzona jest w systemie klas łączonych. Nie ma to jednak znaczącego wpływu na osiągane wyniki w nauce i zachowaniu przez uczniów tej szkoły. Daje natomiast możliwość zapewnienia uczniom bezpieczeństwa w szkole i bardzo indywidualne postrzeganie każdego ucznia i jego potrzeb. Obecnie szkoła liczy 3 oddziały („0”- I, II-III, IV –V-VI), do których uczęszcza 39 dzieci z miejscowości: Rudnik Pierwszy, Rudnik Drugi i Józefin.
Kadrę pedagogiczną stanowi 11nauczycieli, w tym 2 na pełnym etacie. Wszyscy nauczyciele mają wykształcenie wyższe i kwalifikacje do nauczania dwóch przedmiotów. W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne:

 • zespoły wyrównywania wiedzy,
 • koło polonistyczne,
 • zajęcia rekreacyjno – ruchowe,
 • gry i zabawy,
 • zajęcia z zakresu bezpieczeństwa pt. „ Bezpieczne dziecko”,
 • koło biblijne,
 • klub Anglistów,
 • łącznik – zajęcia integracyjne.

Poza tym uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu szkoły poprzez działalność organizacji szkolnych takich jak:

 • Samorząd Uczniowski,
 • Spółdzielnia Uczniowska.

Uczniowie na miarę swoich możliwości biorą udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Od wielu lat są uczestnikami Małego Konkursu Recytatorskiego, w którym zajmują znaczące miejsca.

W okresie ponad dziewięćdziesięcioletniej historii istnienia szkoły, pomimo przeobrażeń jakim ulegała pod wpływem różnych czynników społecznych, politycznych i metodycznych najważniejszy był zawsze uczeń. Jego dobro jest i było najwyższą wartością tej szkoły, co przejawia się w obranych celach:

 • wszechstronne wykształcenie i przygotowanie ucznia do dalszych etapów edukacyjnych,
 • uczenie pracy nad sobą i rozwijanie wiary we własne możliwości;
 • rozwijanie jego wrażliwości i zainteresowań;
 • uwrażliwienie na dobro i piękno, potrzeby drugiego człowieka
 • wychowanie w duchu poszanowania tradycji narodowych i rodzinnych;
 • uczenie bezpiecznych zachowań i promowanie zdrowego stylu życia.

Z inicjatywy nauczycieli i pracowników szkoły przy współpracy z rodzicami powstają działania zmierzające do uatrakcyjnienia pobytu w szkole tj.: imprezy, zabawy, integracyjne wyjazdy i spotkania, wyrównywania szans oraz zacieśniania współpracy ze środowiskiem lokalnym.

tel. 81 821 50 97
e-mail: rud2rud@poczta.onet.pl