W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Gmina Zakrzówek otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji  pn. „Przebudowa dróg w gminie Zakrzówek etap II”

Zadanie obejmuje:

  1. Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 789/1 w miejscowości Zakrzówek Wieś wraz z włączeniem do drogi powiatowej 2289 L.
  2. Przebudowę drogi wewnętrznej, placu manewrowego i wykonanie miejsc parkingowych na działce nr 762/8 obręb Zakrzówek.
  3. Przebudowę drogi gminnej – działka 468/2 obręb Zakrzówek (ulicy Strażackiej) na długości 105 mb od granicy pasa drogi wojewódzkiej 842.
  4. Przebudowę placu targowego w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej i odwodnienia.
  5. Przebudowę chodnika o długości 47 m na działce nr 855/4 w miejscowości Zakrzówek.

Dofinansowanie: 3 238 101,99zł

Całkowita wartość: 3 408 528,42 zł


Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zakrzówek

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Gmina Zakrzówek otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji  pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Zakrzówek”.

W ramach zadania przebudową zostaną objęte:

  1. Droga gminna na działce nr 591 w obrębie Rudnik Pierwszy
  2. Droga gminna nr 108363L w miejscowościach Józefin – Świerczyna
  3. Droga gminna nr 108362L w miejscowości Józefin
  4. Droga gminna na działce nr 1178 w Zakrzówku

Inwestycja polega na wykonaniu prac przygotowawczych, robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni asfaltowych, poboczy, poszerzeń, prac brukarskich w zależności od konkretnego odcinka.

Całkowita wartość zadania: 1.951.072,21 zł

Dofinansowanie: 1.472.500,00 zł

Budowa przedszkola publicznego w Zakrzówku

W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, Gmina Zakrzówek otrzymała dofinansowanie na realizację inwestycji  pn.: „Budowa przedszkola publicznego w Zakrzówku”.

W ramach zadania wybudowany zostanie budynek przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budynek przeznaczony będzie dla grup przedszkolnych, z możliwością prowadzenia zajęć dla dzieci poniżej 3 roku życia.

Planowana wartość zadania: 10.000.000,00 zł

Dofinansowanie: 8.500.000,00 zł


Gmina Zakrzówek w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie na realizację następujących inwestycji 

Lp.Przewidywana wartość inwestycjiOtrzymane dofinansowanieOpis inwestycji
 1.5.250.000,004.987.500,00W ramach zadania przebudowane zostaną drogi w miejscowościach Zakrzówek, Majdan – Grabina, Studzianki i Rudki. Dodatkowo w Zakrzówku wykonane zostaną parkingi i plac manewrowy.
 2.4.200.000,003.990.000,00W ramach zadania przebudowane zostaną drogi w miejscowościach Zakrzówek, Zakrzówek Wieś, Sulów. Dodatkowo w Zakrzówku zostanie przebudowany plac targowy.
 3.1.050.000,00997.500,00W ramach zadania przebudowane zostaną dwie przepompownie ścieków na tłocznie w miejscowości Zakrzówek. Poza tym inwestycja obejmie budowę/przebudowę sieci wodociągowej w celu zapewnienia dostępu do wody kolejnym mieszkańcom gminy i zapewnieniu lepszej ochrony przeciwpożarowej.
RAZEM:10.500.000,00 9.975.000,00