Informacja o realizacji zadania pn. „Posiłek w szkole i w domu”

Gmina Zakrzówek otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wsparcie finansowe w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2023 w zakresie modułu 1 i 2  na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy.

Cel zadania:

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Przeznaczenie środków:

W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

1) posiłek;

2) świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;

3) świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Realizator zadania:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość zadania: 63 750,00 zł, w tym:

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 51 000,00 zł (80,00%)
  • środki własne gminy: 12 750,00 zł (20,00%)

Termin realizacji:

Termin rozpoczęcia realizacji zadania:  01.01.2023 r.

Termin zakończenia realizacji zadania: 31.12.2023 r.


Gmina Zakrzówek 27 czerwca 2023 r. podpisała umowę z Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego, w sprawie udzielenia w 2023 r. wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy tj. dotacja celowa Wojewody Lubelskiego w wysokości 80.000 zł, wkład własny Gminy Zakrzówek: 20.000 zł. Łączna wartość zadania 100.000 zł.

Nazwa zadania:

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – moduł 3

Cel zadania:
Wsparcie finansowe udzielone jest na realizację zadania obejmującego doposażenie stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sulowie

Opis zadania:

Wsparcie finansowe, zgodnie z wnioskiem będzie wykorzystane w całości na poprawę standardu stołówki i jadalni szkolnej. Kuchnia doposażona w nowoczesny sprzęt będzie miała możliwość przygotowywania posiłków na wyższym poziomie kulinarnym, zdrowszych,
z ograniczona ilością tłuszczu, co z kolei przełoży się na kształtowanie nawyków żywieniowych u dzieci i młodzieży. Jadalnia poprawi komfort spożywających posiłki uczniów. Nowe stoliki i krzesełka pozbawione kilkunastoletnich śladów użytkowania dodadzą estetyki. Planowane jest odmalowanie ścian jadalni oraz kuchni wraz z lamperiami , co pozwoli na utrzymanie większej czystości w pomieszczeniu jadalni i kuchni. Pomieszczenie do obierania warzyw będzie doposażone w regał magazynowy, na którym mogą być składowane odpowiednie naczynia oraz warzywa, które są przygotowywane do posiłku.


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023- moduł 3

Doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych

Gmina Zakrzówek otrzymała wsparcie finansowe w 2023 r. w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczące wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Źródło finansowania:

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej oraz środków własnych gminy tj. dotacja celowa Wojewody Lubelskiego w wysokości 80.000 zł, wkład własny Gminy Zakrzówek: 20.000 zł. Łączna wartość zadania 100.000 zł.

Nazwa zadania:

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – moduł 3

Cel zadania:

Wsparcie finansowe udzielone jest na realizację zadania obejmującego doposażenie stołówki
w Publicznej Szkole Podstawowej w Sulowie

Opis zadania:

Wsparcie finansowe, zgodnie z wnioskiem wykorzystano w całości na poprawę standardu stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej w Sulowie. Kuchnię wyremontowano, doposażono w nowoczesny sprzęt oraz zakupiono stoliki i krzesła.