MALUCH+

Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 1

W dniu 20.11.2023 r. Gmina Zakrzówek podpisała umowę w sprawie przekazania środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Programu Fundusze dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa  na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi dla lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 edycja 1.

Przekazane środki finansowe pochodzić będą z następujących źródeł:

– środki KPO w kwocie 430.260,00 zł

– środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT- 58.050,67 zł

Całkowity koszt realizacji zadania: 529.219,81 zł

W ramach umowy wykonano następujące zadania:

 1. Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km.
 2. Ściany żelbetowe grubości 30 cm i wysokości do 4 m w deskowaniu systemowym – transport betonu pompą – beton C30/37 WB.
 3. Wypełnienie dylatacji konstrukcyjnych płytami styropianowymi ze styropianu wodoodpornego XPS gr. 5 cm na sucho – przy ścianach szybów windowych.
 4. Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gr. III-IV) – wewnątrz budynku.
 5. Kanalizacja sanitarna.

Z realizacji zadania skorzystają dzieci, w tym z niepełnosprawnością lub wymagające opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz ustaw ą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rodzice, prawni opiekunowie dzieci.

Celem realizacji zadania jest utworzenie 12  nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 3 lat w klubie dziecięcym, mieszczącym się w nowo wybudowanym budynku,  w którym poza klubem będzie działało Publiczne |Przedszkole w Zakrzówku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy. Realizacja zadania przyczyni się do osiągnięcia kluczowego celu Programu MALUCH+ 2022-2029, jakim jest wzrost dostępności miejsc opieki oraz zwiększenie odsetka dzieci w wieku do lat 3 objętych opieką, a zarazem zmniejszenie liczby tzw. „białych plam”, to jest gmin, na terenie których takie miejsca dotychczas nie funkcjonowały. Ponadto umożliwi aktywizację zawodową rodziców, którzy dotychczas nie mogli podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Ponadto nowo powstały klub dziecięcy pozytywnie wpłynie na wzrost zatrudnienia, poprzez utworzenie nowych miejsc pracy.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie  #NextGenerationEU


Dofinansowanie klubu dziecięcego z programu „MALUCH+” 2022-2029 – edycja 2

W dniu 06.12.2023 r. Gmina Zakrzówek podpisała umowę w sprawie przekazania środków
z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Europejskiego Funduszu Społecznego + w ramach Programu Fundusze dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 oraz budżetu państwa  na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi dla lat 3 „MALUCH+” 2022-2029 edycja 2.

Przekazane środki finansowe pochodzić będą z następujących źródeł:

– środki KPO w kwocie 358.620,00 zł

– środki budżetu państwa na finansowanie podatku VAT- 48.385,01 zł

Całkowity koszt realizacji zadania: 441.565,25 zł

W ramach umowy wykonano następujące zadania:

 1. Słupki drewniane dachowe o długości ponad 2m – przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej;
 2. Krokwie drewniane dachowe narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej;
 3. Krokwie drewniane dachowe zwykłe, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej;
 4. Opłacenie połaci dachowych łatami, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej – kontrłaty;
 5. Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej;
 6. Pokrycie dachów o pow. ponad 100m2 o nachyleniu połaci do 85% panelami z blachy powlekanej imitującej rąbek stojący na deskowaniu;
 7. Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm.

Z realizacji zadania skorzystają dzieci, w tym z niepełnosprawnością lub wymagające opieki, do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub dłużej, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, rodzice, prawni opiekunowie dzieci.

Celem realizacji zadania jest utworzenie kolejnych nowych10  miejsc opieki nad dziećmi w wieku 3 lat w klubie dziecięcym, mieszczącym się w nowo wybudowanym budynku,  w którym poza klubem będzie działało Publiczne |Przedszkole w Zakrzówku i dofinansowanie funkcjonowania tych miejsc w okresie 36 miesięcy. W Klubie dziecięcym zostanie objętych całodniową opieką (do 10 godzin) łącznie co najmniej 22 dzieci z gminy Zakrzówek i okolic (w tym niepełnosprawnych). Klub dziecięcy zapewni przebywającym w niej dzieciom opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, a także zagwarantuje właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną, m.in. poprzez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka, w nowoczesnych, bezpiecznych i spełniających normy bezpieczeństwa pomieszczeniach.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie  #NextGenerationEU