Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji (GPR) jest podstawowym dokumentem uchwalanym przez gminę umożliwiającym prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze przy współudziale lokalnej społeczności. Fundamentem Gminnego Programu Rewitalizacji jest szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, która ukazuje występujące na nim negatywne zjawiska społeczne, gospodarcze i przestrzenno-funkcjonalne.

Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Zakrzówek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Zakrzówek mają na celu zapewnienie udziału mieszkańców w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji oraz wymianę wiedzy, informacji, poznanie uwag i opinii dotyczących propozycji granic i sposobu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zakrzówek.

Projekt Uchwały Rady Gminy Zakrzówek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z ogłoszeniem o konsultacjach zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzówek https://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w okresie od 01 marca 2023 r. do 31 marca 2023. r. w następujących formach:

 1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego wyrażenie uwag, opinii i propozycji do Projektu Uchwały Rady Gminy Zakrzówek w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy  Zakrzówek. Spotkanie odbędzie się 09 marca 2023 r. o godz. 17.00 w Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek ul. Żeromskiego 24B, 23-213 Zakrzówek, sala konferencyjna.
 2. Zbierania uwag ustnych do protokołu w dniach od 01 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy Zakrzówek ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, pokój nr 8, tel. 818215067.
 3. Zbierania uwag w postaci elektronicznej lub papierowej,w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.zakrzowek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzówek w terminie od dnia 01 marca 2023r. Wypełniony formularz można dostarczyć: drogą elektroniczną na adres: gmina@zakrzowek.pl lub drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Zakrzówek ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek lub osobiście do Sekretariatu Urzędu Gminy Zakrzówek pok. nr 7.
 4. Badania ankietowego dotyczącego opinii na temat proponowanych granic obszaru rewitalizacji oraz zaproponowanych w uchwale rozwiązań. Ankieta dostępna będzie na stronie www.zakrzowek.pl

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji wraz z mapą przedstawiającą proponowane granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, diagnozą służącą wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Zakrzówek oraz formularz konsultacyjny udostępnione zostaną od dnia 01 marca 2023 r.

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzówek https://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl
 2. na stronie internetowej Gminy Zakrzówek www.zakrzowek.pl
 3. w Sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzówek pok. nr 7, ul. Żeromskiego 24,        23-213 Zakrzówek

Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzówek na stronie https://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl
 • na stronie internetowej Gminy Zakrzówek www.zakrzowek.pl
 • na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzówek

Nie będą rozpatrywane uwagi, opinie i propozycje:

 • z datą wpływu przed dniem 01 marca 2023.r. oraz po dniu 31 marca 2023 r.,
 • niepodpisane imieniem i nazwiskiem,
 • przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym (z wyjątkiem uwag ustnych bądź propozycji i opinii zgłoszonych w trakcie otwartego spotkania z interesariuszami rewitalizacji).

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Zakrzówek dostępna pod linkiem: https://ugzakrzowek.bip.lubelskie.pl/index.php?id=429&action=details&document_id=1618357.

Ramy prawne dla procesu rewitalizacji w Polsce zawarte zostały w Ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Jednym z elementów ustawy jest uregulowanie kwestii dotyczących Gminnych Programów Rewitalizacji (GPR), które są podstawowym narzędziem nakierowanym na kompleksowe podejście do procesu oraz podejmowanie działań w ścisłej współpracy ze społecznością lokalną.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqr9GbUEB3T4Mx7gUY4gEs2vTi56y2rdzX04JIs7HhqVWU1w/viewform?usp=sf_link


Ankieta dla mieszkańców obszaru rewitalizacji

Wójt Gminy Zakrzówek

/-/ Józef Potocki


Obwieszczenie w sprawie ogłoszenia naboru przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Zakrzówek.