Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzówek

Wójt Gminy Zakrzówek podaje do wiadomości terminy i kryteria brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzówek w roku szkolnym 2021/2022.

HARMONOGRAM  POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

LP.RODZAJ CZYNNOŚCITERMINY   
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM OKREŚLONY PRZEZ WÓJTA GMINY ZAKRZÓWEK
TERMINY 
W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM OKREŚLONY PRZEZ WÓJTA GMINY ZAKRZÓWEK
 1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej i klasy I szkoły  podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającym
i spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
 15.02 2021r. – 12.03.2021r. 12.04.2021r. – 30.04.2021r.
2.Weryfikacja przez  komisję  rekrutacyjną  wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 15.03.2021 r. – 26.03.2021 r. 04.05.2021r. – 14.05.2021r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych
 29.03.2021 r. 17.05.2021 r.
4.Potwierdzenie przez rodzica/opiekuna Kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 30.03.2021r. – 08.04.2021 r. 18.05.2021 r. – 28.05.2021 r.
5.Poddanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
 09.04.2021r. 31.05.2021 r.

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Zakrzówek na rok szkolny 2021/2022
  2. Uchwała Nr 152/XXVII/2017 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Zakrzówek jest organem prowadzącym

Link: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/1141/akt.pdf

  1. Rozstrzygnięcie nadzorcze Nr PN-II.4131.86.2017 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 marca 2017 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 152/XXVII/2017 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zakrzówek jest organem prowadzącym, w części obejmującej § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 uchwały

Link: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2017/1142/akt.pdf