Dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia. Działanie 6:1 ochrona i kształtowanie środowiska, kategoria I Gospodarka Wodno- Ściekowa RPO WL Wartość projektu: …