logo

Tytuł operacji: „Modernizacja stadionu sportowego oraz rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Zakrzówku.”

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00477-6935-UM0311032/17 z dnia 12.03.2018 r. 

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Całkowita wartość projektu wynosi: 249 299,04 PLN.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi: 158 628,00 PLN.

Operacja prowadzi do osiągniecia celu ogólnego: Ograniczenie negatywnego zjawiska migracji z terenu LGD i będzie realizowana w ramach przedsięwzięcia „Wspieranie infrastruktury turystyki i rekreacji Ziemi Kraśnickiej.

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstanie jeden nowy obiekt infrastruktury rekreacyjnej – siłownia zewnętrzna oraz dwa obiekty infrastruktury rekreacyjnej zostaną zmodernizowane – plac zabaw i stadion sportowy.