EFRR

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi:                                      433 010,93 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą:            319 852,19 PLN.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:                           271 874,34 PLN.

Dotacja celowa:                                                                      31 985,22 PLN.

Celem głównym projektu „Termomodernizacja budynku PSP w Bystrzycy” poprawa efektywności zarządzania i wykorzystania energii w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrzycy poprzez termomodernizację obiektu. Jest on zgodny z celem Osi Priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, który dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym oraz poprawę jakości powietrza. Przedsięwzięcie jest spójne również z celem Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego, który zakłada poprawę efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa, w budynkach użyteczności publicznej poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń, jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych.