EFRR

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi:                                     3 916 228,20 PLN.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą:          3 422 120,00 PLN.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:                           2 908 802,00 PLN.

Celem głównym projektu „Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Zakrzówek drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii – Etap II” jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności gminy oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

W wyniku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, na terenie gminy utworzona zostanie sieć 391 instalacji kolektorów słonecznych produkujących energię cieplną na potrzeby mieszkańców gminy. Całkowita moc urządzeń wyniesie 1,45 MW, co pozwoli wyprodukować 614,88 MWh energii cieplnej ze źródeł odnawialnych w ciągu roku.

Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków europejskich
w ramach RPO WL 2007-2013 pn. “Montaż kolektorów słonecznych w gminie Zakrzówek drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, w którym zrealizowano
476 instalacji kolektorów słonecznych w prywatnych budynkach mieszkalnych o łącznej mocy 3,05 MW.