EFRR

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2022.

Całkowita wartość projektu wynosi:                                      600 516,42 PLN.

Dofinansowanie ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:                           235 528,47 PLN.

Całkowity wkład własny wynosi:                                           364 987,95 PLN.

Celem głównym projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Majdan-Grabina” jest uzyskanie oszczędności energetycznej, ekologicznej i finansowej w placówce PSP w miejscowości Majdan-Grabina a także promowanie rozwiązań OZE.

W ramach projektu przewidziano:

1. Roboty termomodernizacyjne – roboty rozbiórkowe, wymiana drzwi zewnętrznych, elewacja (ocieplenie styropianem), a także wykonanie instalacji odgromowej.

2. Instalacja sanitarna – obejmuje: roboty demontażowe, wymianę grzejników na grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22 wraz z rurociągami w otulinach i zaworami termostatycznymi, montaż dwóch kotłów na pellet. .