Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne RPO WL,

Wartość projektu: 48 756,85 zł
Dofinansowanie:  40 152,70 zł
Wkład własny: 8 604,15 zł

Główne cele projektu „Wrota Lubelszczyzny – informatyzacja administracji”:

  • zapewnienie mieszkańcom Lubelszczyzny możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną z wykorzystaniem profilu zaufanego dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji,
  • wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych,
  • modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej,
  • wspieranie rozwoju województwa lubelskiego poprzez budowę regionalnej platformy e-usług i rozwój lokalnych infrastruktur społeczeństwa informacyjnego,
  • pooprawa jakości obsługi administracyjnej mieszkańców i podmiotów prawnych