Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III

Projekt jest realizowany w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 34 Gmin i 2 Powiatów Województwa Lubelskiego w latach 2013-2015 i finansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Wartość projektu: 15 876 675,00 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 2 381 501,25
Wkład własny: niefinansowy

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2328 gospodarstw domowych z terenu 34 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Mieszkańcy Gminy Zakrzówek w ramach projektu otrzymają 30 zestawó komputerowych.

Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST m.in. biblioteki, domy kultury, szkoły, domy pomocy społecznej (195 zestawów komputerowych i 65 podłączeń do Internetu).