Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekty zrealizowane w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

2011 – 2012 – Dobry start w szkole drogą do sukcesu, wartość projektu: 142 715,55 zł

2013 – Z wiedzą w świat, wartość projektu: 566 944,56 zł

2014 – 2015 – Wiedza umacnia, wartość projektu: 464 379,24 zł

 

Łączna wartość projektów: 1 174 039,35 zł

Dofinansowanie: 1 045 671,67 zł

Wkład własny: niepieniężny

–        dodatkowe zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego, angielskiego, rosyjskiego, matematyki, przyrody, fizyki, chemii, logopedii, gimnastyki korekcyjnej,

–        wyjazdy do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie,

–        zakup sprzętu, pomocy naukowych i wyposażenia multimedialnego: wieże CD, odtwarzacze DVD, telewizory, tablice interaktywne, programy multimedialne, zestawy laboratoryjne.