9 972 500 zł otrzymała Gmina Zakrzówek w ramach Rządowego Funduszu #PolskiŁad.

8 500 000 zł na budowę przedszkola oraz 1 472 500 zł na przebudowę dróg w Gminie Zakrzówek.

Program …

Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Zakrzówek w ramach zadania pn. “Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz przebudowa przepompowni sanitarnych na tłocznie w miejscowości Zakrzówek” …

III TRANSZA – 800 000,00 zł

Budowa drogi gminnej Nr 108348L wraz z mostem w miejscowości Bystrzyca na rzece Bystrzyca

Dofinansowanie: 517 744,75 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 141 957,95 zł

Przebudowa drogi gminnej nr …

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata …

Przebudowa drogi gminnej nr 108350L od km 0+000 do km 0+999 w miejscowości Zakrzówek Nowy

Inwestycja dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Łączny koszt kwalifikowalny zadania: 598 457,03 …

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

_____________________________________________________________________________________

Tytuł projektu: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę …

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Całkowita …

Tytuł operacji: „Modernizacja stadionu sportowego oraz rozbudowa placu zabaw i budowa siłowni zewnętrznej w Zakrzówku.”

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00477-6935-UM0311032/17 z dnia 12.03.2018 r. 

Operacja realizowana …

PROW 2007 – 2013

PROW 2014 – 2020

Projekty realizowane przez Gminę Zakrzówek przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
2020 – “Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku …