baner ue

      Gmina Zakrzówek przystąpiła do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji do roku 2023. Program rewitalizacji będzie stanowił kompleksową strategię działania na rzecz wyprowadzenia ze stanu kryzysu i degradacji zdiagnozowanych obszarów wiejskich, złożoną ze wzajemnie powiązanych projektów rewitalizacyjnych. Każdy z projektów będzie odpowiadał zdiagnozowanemu obszarowi problemowemu i wyznaczał kierunek działań w tym zakresie. Program rewitalizacji będzie stanowił podstawę dla działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i inwestycyjnych podejmowanych na rzecz mieszkańców zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym, które będą wzajemnie zsynchronizowane. Będzie narzędziem, które pozwoli skoncentrować działania w wyznaczonych obszarach i skierować je do zagrożonych grup społecznych. Jednakże w celu zapewnienia spójności społecznej i przestrzennej, działania będą miały szerszy charakter i będą włączały całą społeczność lokalną.

Etapy przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji:

I. Diagnoza:

1. Analiza negatywnych zjawisk społecznych na terenie Gminy Zakrzówek (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji oraz kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym);

2. Analiza innych negatywnych zjawisk: gospodarczych oraz przestrzenno – funkcjonalnych;

3. Wyznaczenie obszaru zdegradowanego, czyli obszaru, na którym zidentyfikowano stan kryzysowy spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych oraz występowaniem co najmniej jednego z innych negatywnych zjawisk;

4. Wyznaczenie obszaru rewitalizacji, czyli obszaru, który cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk , stanowiącego nie więcej niż 20% powierzchni gminy i zamieszkałego przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.

II. Opracowanie katalogu narzędzi rewitalizacyjnych, odpowiadających zdiagnozowanym problemom na obszarze rewitalizacji;

III. Konsultacje społeczne;

IV. Przygotowanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zakrzówek do roku 2023;

V. Uchwała Rady Gminy Zakrzówek o przyjęciu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zakrzówek do roku 2023;

VI. Wpisanie Programu do rejestru Programów Rewitalizacji, prowadzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego;

VII. Wdrożenie, monitoring i ewaluacja Programu.


Program Rewitalizacji – konsultacje społeczne


Podpisanie umowy na “Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zakrzówek”


Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zakrzówek na lata 2017-2023

Podobszar rewitalizacji Bystrzyca

Podobszar rewitalizacji Rudki

Podobszar rewitalizacji Studzianki

Podobszar rewitalizacji Zakrzówek


Broszura informacyjna 


Uchwała w sprawie przyjęcia “Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zakrzówek na lata 2017-2023”


Uchwalony “Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Zakrzówek na lata 2017-2023”

Podobszar rewitalizacji Bystrzyca

Podobszar rewitalizacji Rudki

Podobszar rewitalizacji Studzianki

Podobszar rewitalizacji Zakrzówek