KARTA INFORMACYJNA

Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek

e-mail: gmina@zakrzowek.pl, tel./fax (81) 821 50 02

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Zakrzówek reprezentowana przez Wójta Gminy Zakrzówek.

DANE KONTAKTOWE

ADMINISTRATORA

Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek,

tel. 81/82-15-002, adres email: gmina@zakrzowek.pl

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

Gmina Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek,

tel. 81/82-15-080, adres email: gmina@zakrzowek.pl

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Zakrzówek;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione na podstawie:

a) przepisów prawa, w sytuacji kiedy jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach;

b) wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

c) umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępniania danych osobowych;

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych wyżej, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych –
w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)  prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)  prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych –
w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)  prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

f)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją,
w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
– przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit alub. art. 9 ust lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny jednak niezbędny do realizacji celu.

 

INFORMACJA
O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Udostępnione dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Referat Finansowy

Sprawy Obywatelskie

Nieruchomości, drogownictwo, ochrona środowiska

Urząd Stanu Cywilnego

Sprawy obywatelskie (obywatel.gov.pl)