Urząd Gminy Zakrzówek prowadzi Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy naszej Gminy, mogą uzyskać informację na temat wymagań programu „Czyste Powietrze” Kontakt pod nr tel. 81 8215131 lub bezpośrednio w urzędzie pok.nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 12:00.


W Punkcie jest możliwość wsparcia w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach programu, skonsultowania i złożenia. Wnioski przesyłane są do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: https://www.wfos.lublin.pl/ oraz http://czystepowietrze.gov.pl/ .

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Do podstawowego poziomu dofinansowania jest uprawniony Beneficjent,  którego roczny dochód nie przekracza kwoty 135 tys. zł.

Do podwyższonego poziomu dofinansowania jest uprawniony Beneficjent,  jeżeli  przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu nie przekracza kwoty  1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Do najwyższego poziomu dofinansowania jest uprawniony Beneficjent, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu nie przekracza kwoty 1 090zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym
lub ma ustalon prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu.

Dane niezbędne do złożenia Wniosku :

  1. Dane osobowe : nazwisko, imię ,pesel,  telefon kontaktowy, e-mail
  2. Imię i nazwisko współmałżonka, pesel
  3. Informacje o przedsięwzięciu: adres budynku, numer księgi wieczystej (w przypadku braku numeru należy dołączyć  akt notarialny), numer działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, rok wystąpienia o zgodę na budowę, powierzchnia całkowita budynku (m2).
  4. W przypadku Beneficjentów ubiegających się o podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania należy dołączyć  do wniosku zaświadczenie o dochodach, wydane przez OPS (zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku a najpóźniej wydane w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie). Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzówku,  ul. Żeromskiego  24, 23-213 Zakrzówek

PRZYDATNE LINKI:

  • PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 03 STYCZNIA 2023 r.

https://portal.wfos.lublin.pl/data/uploads/CP2023/03_01_23/wfos/Program_Priorytetowy_Czyste_Powi.pdf

  • Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

https://portal.wfos.lublin.pl/data/uploads/CP2023/03_01_23/wfos/Za%C5%82_1_PPCP_ulga_podatkowa.pdf

  • Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania.

https://portal.wfos.lublin.pl/data/uploads/CP2023/03_01_23/wfos/Za%C5%82_2_PPCP_koszty_kwalifikowane_.pdf

  • Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

https://portal.wfos.lublin.pl/data/uploads/CP2023/03_01_23/wfos/Za%C5%82_2a_PPCP_koszty_kwalifikowane.pdf

  • Załącznik nr 2b do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3) Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania.

https://portal.wfos.lublin.pl/data/uploads/CP2023/03_01_23/wfos/Za%C5%82_2b_PPCP_koszty_kwalifikowane.pdf

Ponadto zapraszamy do korzystania z wyszukiwarki urządzeń i dodatkowych narzędzi.
Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/pomocne-narzedzia/kalkulator-dotacji

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
Lista ZUMhttps://lista-zum.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx
Doradztwo energetyczne: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/kontakt

Akademia Czystego Powietrza:  https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza/

Obowiązujące uchwały antysmogowe: https://polskialarmsmogowy.pl/jak-wygrac-ze-smogiem/uchwaly-antysmogowe/

Składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB): https://ceeb.gov.pl/

Dane liczbowe dla Gminy Zakrzówek udostępniane przez WFOŚiGW w Lublinie na dzień 29.12.2023 r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: 142

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: 77

KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI: 2 219 110,68 zł

Dane liczbowe dla Gminy Zakrzówek udostępniane przez WFOŚiGW w Lublinie na dzień 29.09.2023 r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: 118

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE: 104

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ:  65

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI: 1 835 065,67 zł

Dane liczbowe dla Gminy Zakrzówek udostępniane przez WFOŚiGW w Lublinie na dzień 30.06.2023 r.

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE: 109

LICZBA ZAWARTYCH UMÓW O DOFINANSOWANIE: 93

LICZBA ZREALIZOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ: 56

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI: 1 406 521,08 zł

Więcej informacji

Poniżej dane liczbowe na dzień 30.12.2022 r. z terenu gminy Zakrzówek: