ZMIANY W PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęto nabór wniosków w ramach trzeciej część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje. Bliższe informacje można uzyskać pod adresami:

https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci.html

https://portal.wfos.lublin.pl/wymagana-dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw


Urząd Gminy Zakrzówek prowadzi Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Rządowego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy naszej Gminy, mogą uzyskać informację na temat wymagań programu „Czyste Powietrze” Kontakt pod nr tel. 81 8215131 lub bezpośrednio w urzędzie pok.nr 2 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 12:00.

W Punkcie jest możliwość wsparcia w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach programu, skonsultowania i złożenia. Wnioski przesyłane są do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, gdzie następuje ich ocena merytoryczna.

Szczegółowe informacje na temat Programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie: https://www.wfos.lublin.pl/ oraz http://czystepowietrze.gov.pl/ .

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROGRAMIE „CZYSTE POWIETRZE”:

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

  1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania
  2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania

Dane niezbędne do złożenia Wniosku :

  1. Dane osobowe : nazwisko, imię ,pesel,  telefon kontaktowy, e-mail
  2. Imię i nazwisko współmałżonka, pesel
  3. Informacje o przedsięwzięciu: adres budynku, numer księgi wieczystej (w przypadku braku numeru należy dołączyć  akt notarialny), numer działki zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, rok wystąpienia o zgodę na budowę, powierzchnia całkowita budynku (m2).
  4. W przypadku Beneficjentów ubiegających się o podwyższony poziom dofinansowania należy dołączyć  do wniosku zaświadczenie o dochodach, wydane przez OPS (zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia tego wniosku a najpóźniej wydane w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie).

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy, składającego wniosek o podwyższony poziom dofinansowania wskazany w zaświadczeniu nie może przekraczać kwoty  1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzówku,  ul. Żeromskiego  24, 23-213 Zakrzówek

PRZYDATNE LINKI:

Wymagana dokumentacja: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Program priorytetowy Czyste Powietrza – program priorytetowy

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom dofinansowania

Kalkulator dotacji: https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

Kalkulator grubości izolacji: https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

Dokumenty programu „Czyste Powietrze” obowiązujące od 1 lipca 2021:

Czyste Powietrze – program priorytetowy – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 1 do programu – łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2 do programu – koszty kwalifikowane i podstawowy poziom dofinansowania – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021

Załącznik nr 2a do programu – koszty kwalifikowane i podwyższony poziom