Zwrot podatku akcyzowego 2023 r.

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w roku 2023 wynosi:

  • 132,00 zł *ilość ha użytków rolnych oraz
  • 48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
1. faktury VAT (albo ich kopie), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia  2023 r.
2. W przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. poz. 2727) – w przypadku ustalania limitu zwrotu podatku w 2023 roku.
3. Umowę dzierżawy – w przypadku ustalania limitu zwrotu podatku na 2023 roku.
4. Oświadczenie dotyczące rodzaju prowadzonej działalności , w związku z którą beneficjent ubiega się o otrzymanie pomocy.

Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 1D  (wejście od strony placu zabaw).

Do pobrania: