Zwrot podatku akcyzowego

      Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że w terminie od 3 sierpnia 2020 roku do 31 sierpnia
2020 roku
 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Limit zwrotu podatku akcyzowego 2020 roku wynosi:

100,00 zł *ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

 1. faktury VAT (albo ich kopie), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie
  od 1 lutego 2020 roku do 31 lipca 2020 roku
 2. W przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej
  z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych
  w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale
  2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
  U. 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ustalania limitu zwrotu podatku w 2020 roku (wniosek składany po raz pierwszy w 2020 roku)
 3. Umowa dzierżawy – w przypadku ustalania limitu zwrotu podatku w 2020 roku (wniosek składany po raz pierwszy w 2020 roku).
 4. Oświadczenie dotyczące rodzaju prowadzonej działalności , w związku z którą beneficjent ubiega się o otrzymanie pomocy

Załączniki:

 1. Wniosek
 2. Oświadczenie