Na podstawie Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U. z 2020 poz. 1463), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębu ewidencyjnego Rudnik Pierwszy od dnia 15.09.2020 roku do dnia 13.11.2020 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Zakrzówek,
pokój nr 12, piętro I, w godzinach pracy Urzędu tj.  730 – 1530.

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14.10.2020 roku.