Treść zarządzeniea w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 r.