Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 852 z późn. zm.) Sejmik Województwa, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa, określi w drodze uchwały, ogólną powierzchnię przeznaczoną corocznie pod uprawy maku lub konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, mając na względzie zagrożenie narkomanią, zapotrzebowanie na surowce pochodzące z tych upraw oraz tradycyjne uprawy maku i konopi włóknistych na danym terenie.

W związku z powyższym, wszyscy rolnicy zainteresowani przedmiotowym tematem, proszeni są o zaplanowanie powierzchni ww. upraw i przekazanie pisemnej informacji do dnia 15 października 2020 r. do Urzędu Gminy Zakrzówek.