Treść sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Zakrzówek z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2020.