Wójt Gminy Zakrzówek zgodnie z art. 28 aa ust.1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz.713) w drodze zarządzenia nr 34/2020 z dnia 28 maja 2020 r. przedstawia radzie gminy raport o stanie Gminy Zakrzówek za 2019 rok. Raport zostanie rozpatrzony podczas sesji w dniu 17 czerwca br. Nad raportem odbędzie się debata, w której głos mogą zabrać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Gminy Zakrzówek, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 16 czerwca 2020 r.

Treść raportu o stanie Gminy Zakrzówek za 2019 rok.