Program “Czyste powietrze”

Gmina Zakrzówek na podstawie porozumienia zawartego z WFOŚiGW w Lublinie przystąpiła do  realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Mieszkańcy Gminy Zakrzówek będą mogli m.in. złożyć wnioski o wsparcie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację swoich domów bezpośrednio w gminie, a także skorzystać z pomocy w trakcie wypełniania wniosku.

Osoby fizyczne, czyli właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych prowadzący gospodarstwa wieloosobowe o dochodach miesięcznych do 1400 zł na osobę, lub gospodarstwa jednoosobowe uzyskujący dochód do 1960 zł, mają szansę na dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji eko-inwestycji. Maksymalna kwota dotacji została ustalona na 37 tys. zł.

Pozostali beneficjenci programu, osiągający roczny dochód do 100 tys. zł, są uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania. To oznacza, że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy wymianie źródła ciepła oraz montażu instalacji fotowoltaicznej, lub do 30 tys. zł jeśli inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz instalację PV. Ponadto dla wszystkich, w rozliczeniu PIT, dostępna jest ulga termomodernizacyjna do 53 tys. zł.

Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzówku na wniosek składany przez osoby zainteresowane aplikowaniem w drugiej części programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrotnej dotacji. Wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP. O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.