1.Wzór oferty na realizację zadania publicznego

2.Wzór umowy o realizacje zadania publicznego.doc

3.Karta_oceny_formalnej_i_merytorycznej_oferty.

4.Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego.