Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2022

1.Wzór oferty na realizację zadania publicznego

2.Wzór umowy o realizacje zadania publicznego

3.Karta_oceny_formalnej_i_merytorycznej_oferty

4.Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego