Zgodnie z Zarządzeniem Nr. 83/2021 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 2 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zakrzówek na lata 2021-2027,  zaprasza się mieszkańców miasta i gminy, instytucje  oraz podmioty gospodarcze do składania uwag i propozycji do projektu dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zakrzówek na lata 2021-2027.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zakrzówek na lata 2021-2027 pozwala na podjęcie systemowych rozwiązań umożliwiających niwelowanie i rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów społecznych występujących w mieście. Wytyczone w Strategii cele zrealizowane zostaną przy wykorzystaniu istniejących instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sferze społecznej. Zintegrowanie lokalnego środowiska zagwarantuje pomoc i wsparcie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji socjalno-bytowej, umożliwi ludziom życie w poczuciu poszanowania godności każdej osoby, pozwoli na eliminowanie dysfunkcji oraz zagwarantuje równy dostęp do zasobów podstawowych usług.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zakrzówek na lata 2021-2027 stanowi również materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów
i projektów z zakresu polityki społecznej.

Wnioski i uwagi można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Zakrzówek
ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej : gmina@zakrzowek.pl na formularzu konsultacji społecznych stanowiącym załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Zakrzówek nr 83/2021 z dnia  2 listopada 2021 r.

Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od   10 listopada 2021 r  do 19 listopada 2021 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY ZAKRZÓWEK NA LATA 2021-2027

FORMULARZ UWAG I WNIOSKÓW