Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych „Razem Więcej” w Rudkach w dniu 28.07.2020r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie  „Działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057)

Złożona przez Stowarzyszenie oferta zostaje zamieszczona na okres   7 dni w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzówek

2) siedzibie Gminy Zakrzówek w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

3) na stronie internetowej Gminy Zakrzówek

Każdy do 06.08.2020r. do godz. 15.30 może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi prosimy składać pisemnie na formularzu zgłaszania uwag w Sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzówek (pok.nr 7), ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek lub drogą elektroniczną na adres e- mail: gmina@zakrzowek.pl (formularz do pobrania poniżej):

Treść oferty

Formularz uwag