Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że Koło Gospodyń Wiejskich w Rudniku Pierwszym  w dniu 12.08.2021 r.  złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie ,,Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057)

Złożona przez Stowarzyszenie oferta zostaje zamieszczona na okres   7 dni w:

1) Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzówek

2) siedzibie Gminy Zakrzówek w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

3) na stronie internetowej Gminy Zakrzówek

Każdy do 19.08.2021 r.  do godz. 15.30 może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi prosimy składać pisemnie na formularzu zgłaszania uwag w Sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzówek (pok.nr 7), ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek lub drogą elektroniczną na adres e- mail: gmina@zakrzowek.pl 

Uproszczona oferta

Formularz uwag