Obowiązek instalacji skrzynek pocztowych oraz oznakowania posesji !!!

O obowiązku (od 1 stycznia 2013 r.) umieszczenia skrzynki pocztowej mówią przepisy Ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych. Zgodnie z nowelizacja, osoba, która nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej, podlega karze grzywny od 50 złotych nawet do 10 tys. złotych. Wysokość grzywny ustala Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Co zatem trzeba zrobić, aby nie dostać kary za brak skrzynki pocztowej?

Po pierwsze – zrealizować swój obowiązek:

  • w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;
  • w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres

Po drugie – umieścić skrzynkę pocztową spełniającą wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych.

Najważniejsze wymogi dot. skrzynek na listy:

– skrzynka pocztowa powinna zapewniać ochronę przesyłek listowych przed kradzieżą, złymi warunkami atmosferycznymi, a także zabezpieczać poufność
– wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę formatu A4
– miejsce instalacji takiej skrzynki musi być ogólnodostępne i bezpieczne
– zawieszenie skrzynki oddawczej na drzwiach mieszkania za zamkniętym ogrodzeniem lub w sytuacji gdy posesję „strzeże” pies nie zapewnia właściwego do niej dostępu.

Należy dodać, iż właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty, które takimi nieruchomościami władają, mają również obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym. Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządkowym wynika z art. 47a i art. 47b Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 1989 Nr 30, poz. 163 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 276).

Przypominamy zatem wszystkim właścicielom posesji, że to na nich spoczywa obowiązek prawny zainstalowania skrzynki na listy oraz oznakowania posesji. To nie tylko ułatwi pracę doręczycielom, ale przede wszystkim uchroni przed możliwymi negatywnymi konsekwencjami.