W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu:

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

serdecznie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

Kandydatem może być członek organizacji pozarządowej lub podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), na terenie Gminy Zakrzówek lub osoba wskazana przez te organizacje/podmioty (nie będąca ich członkiem), spełniająca następujące kryteria:

  1. Korzysta z pełni praw publicznych.
  2. Nie reprezentuje organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego
    w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24  kwietnia  2003 r. o  działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie, biorącego udział w konkursie.
  3. Nie  podlega  wyłączeniu  na  zasadach  określonych  w  art.  24  ustawy  z  dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn.zm.)
  4. Posiada doświadczenie w przedmiocie ogłoszonego konkursem zadania publicznego oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie, jak również zwrot kosztów dojazdu.

Zgłoszenia na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma należy składać w terminie do dnia 23 lutego 2021 r. do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzówek ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek.

Załącznik:

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka Komisji Konkursowej