LUBELSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO- IV edycja konkursu Rural Inspiration Awards

„Młodzież jest przyszłością”- IV edycja konkursu Rural Inspiration Awards! Jak wskazuje hasło przewodnie — Młodzież jest przyszłością — konkurs ma promować znaczenie i wartość młodzieży w procesie budowania lepszej przyszłości — ekologicznej, innowacyjnej, o większej odporności, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zaawansowanej cyfrowo.

CELE KONKURSU

 • Promocja wizerunku rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.
 • Prezentacja innowacyjnych rozwiązań mających wpływ na społeczności wiejskie.
 • Wyróżnienie projektów angażujących młodych ludzi (poniżej 40 roku życia) na obszarach wiejskich.
 • Przedstawienie przykładów najlepszych praktyk.
 • Pokazanie regionu geograficznego, w którym realizowane są projekty.
 • Identyfikacja projektów, które sygnalizują skokową zmianę podejścia. Tych, które są innowacyjne lub mają potencjalnie szerokie możliwości przenoszenia wyników w obrębie społeczności wiejskich, a tym samym mogą przyczynić się do inspirowania przyszłej ścieżki rozwoju obszarów wiejskich (zgodnie z długoterminową wizją obszarów wiejskich).
 • Promowanie wymiany wiedzy i tworzenia sieci kontaktów wśród interesariuszy z obszarów wiejskich.
 • Wspieranie wspólnej pracy KSOW i ENRD, w następujących zadaniach:
  • zbieranie przykładów projektów na poziomie krajowym;
  • promowanie dzielenia się przykładami na poziomie europejskim za pośrednictwem ENRD;
  • ułatwianie tematycznej i analitycznej wymiany informacji.
    

KATEGORIE

Konkurs obejmuje kategorie nawiązujące do długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich:

 • Zielona przyszłość
  • Projekty lub inicjatywy dotyczące zmian klimatycznych (ich łagodzenia lub przystosowania się do nich). Stanowiące przykład dla zrównoważonego rozwoju i / lub przyczyniające się do ekologicznej odbudowy, demonstrujące skokową zmianę lub uniwersalne podejście, pozwalające na powtórzenie tego w innych okolicznościach w przyszłości.
 • Solidarna i innowacyjna przyszłość:
  • Projekty w innowacyjny sposób zajmujące się działaniami społecznymi przyczyniającymi się do integracji społeczności wiejskiej i wspieraniem wiejskich przedsiębiorców.
 • Cyfrowa przyszłość:
  • Projekty o zrównoważonym podejściu, zwiększające korzyści płynące z cyfryzacji w rolnictwie i w społecznościach wiejskich. Poprawiające infrastrukturę cyfrową i sieć szerokopasmową, świadczące usługi cyfrowe, wprowadzające nowe technologie, poprawiające umiejętności cyfrowe i zwiększające wiedzę mieszkańców.
 • Odporna przyszłość:
  • Projekty, które mają swój wkład we wzmacnianiu odporności gospodarczej obszarów wiejskich w Europie, w szczególności w odniesieniu do społeczności i przedsiębiorstw wiejskich.
 • Głosowanie internetowe na projekty dla młodzieży:
  • Do głosowania powszechnego zakwalifikowane zostaną wyłącznie te wnioski, które angażują młodzież (poniżej 40 roku życia). W wyniku głosowania online, nagrodzony zostanie jeden z projektów.

Termin składania zgłoszeń upływa 1 lipca 2022 roku.

Więcej informacji na stronie: https://ksow.pl/aktualnosc/mlodziez-jest-przyszloscia-zapraszamy-do-konkursu-rural-inspiration-awards