Od początku 2019 roku rozpoczęto planowanie, przygotowanie i realizację inwestycji potrzebnych i od dawna wyczekiwanych przez mieszkańców Gminy Zakrzówek. Największy nacisk stawiany jest na poprawę infrastruktury drogowej oraz modernizację budynków użyteczności publicznej. Przez dwa lata podjęto szereg działań inwestycyjnych na drogach gminnych i powiatowych. Warto podkreślić, że wszystkie inwestycje prowadzone są przy ogromnym finansowym udziale środków zewnętrznych. W latach 2019-2020 zrealizowano gminne inwestycje drogowe i modernizacyjne o wartości ponad 7 mln zł, na ich realizację pozyskano ponad 4 mln zł środków zewnętrznych. Ogółem na inwestycje w latach 2019-2020 wydatkowano 8 085 893,17zł.

INWESTYCJE NA DROGACH GMINNYCH

Przebudowa dróg na osiedlu w Zakrzówku (ul. Wyspiańskiego, Konstytucji 3 Maja, Kasztanowa i cz. ul. Żeromskiego) objęła wykonanie nowej nawierzchni, budowę i przebudowę chodników, przebudowę miejsc parkingowych, wymianę starych lamp na energooszczędne (led) oraz wykonanie nowego oznakowania, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu. Inwestycja o wartości 1 039 154,81 zł zrealizowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Inwestycja zaplanowana i wykonana w latach 2019-2020.

Przebudowa  drogi  gminnej  Rudnik  Drugi  –  Józefin objęła wykonanie nowej nawierzchni o dł. 1,449 km ze wzmocnieniem podbudowy drogi oraz utwardzenie poboczy. Inwestycja o wartości 632 000,00 zł zrealizowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Zakrzówku wraz z zajezdnią dla busów w centrum oraz łącznikiem z ul. Wyspiańskiego objęła wykonanie nowej nawierzchni wraz z poszerzeniem i wymianą krawężnika oraz wymianę starych lamp na energooszczędne (led). Inwestycja o wartości 436 340,35 zł zrealizowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Studzianki-Kolonia objęła wykonanie nowej nawierzchni o długości 995 mb ze wzmocnieniem podbudowy oraz wykonanie poboczy. Inwestycja o wartości 585 698,17 zł zrealizowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa  drogi  gminnej  w  miejscowości  Sulów (w kierunku Gór, obok tartaku) objęła wykonanie nowej nawierzchni  o  dł.  1,288  km.  Inwestycja  o  wartości 757 460,33 zł została zrealizowana przy udziale środków otrzymanych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych na łączna kwotę 428 281,00 zł

Przebudowa drogi gminnej Rudnik Pierwszy – Rudnik Drugi  obejmuje  wykonanie  nowej  nawierzchni  o  dł.  ok 1 km wraz ze wzmocnieniem podbudowy drogi, utwardzenie poboczy oraz zamontowanie barier ochronnych. Inwestycja w trakcie realizacji o wartości 392 629,53 zł, realizowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych.  Planowany  termin  zakończenia  robót  maj 2021.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzówek Nowy na odc. ok. 1 km obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, nowej nawierzchni oraz utwardzenie poboczy.  Inwestycja  w  trakcie  realizacji o  wartości  598 457,03 zł, realizowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Planowany termin zakończenia robót czerwiec 2021.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sulów objęła wykonanie drogi z kruszywa o dł. 550 mb. Inwestycja o wartości 116 982,23 zł zrealizowana przy współudziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Studzianki Kolonia Tartak, Studzianki objęła wykonanie  drogi  z  kruszywa  o  dł.  995  mb.  Inwestycja o wartości 159 783,33 zł zrealizowana przy współudziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Przy współpracy władz Gminy Zakrzówek z Powiatem Kraśnickim realizowane są inwestycję na drogach powiatowych na terenie naszej gminy:

Przebudowa dróg powiatowych na odc. od drogi wojewódzkiej 842 – Majdan Grabina – Studzianki, Studzianki-Kolonia – granica powiatu o dł. ponad 9,888 km. Wartość inwestycji ponad 7 700 000 mln zł. Wykonano m.in: odnowienie nawierzchni na całym odcinku wraz z niezbędnymi poszerzeniami drogi, chodniki w miejscowościach Majdan- Grabina i Studzianki, utwardzone pobocza zarówno asfaltowe jak i z kruszywa na całym odcinku, wprowadzono nowe elementy bezpieczeństwa ruchu (tj. oznakowanie, bariery). Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowy.

Przebudowa drogi powiatowej na odc. od drogi wojewódzkiej 842 Zakrzówek – Zakrzówek- Wieś, Sulów. Wartość inwestycji ponad 5 750 000 zł. W ramach inwestycji będą prowadzone prace w miejscowościach Zakrzówek, Zakrzówek-Wieś i Sulów. Zostaną wykonane m.in: nowa nawierzchnia od drogi wojewódzkiej 842 (skrzyżowanie w Zakrzówku) do remizy OSP w Zakrzówku- Wsi, chodniki w Zakrzówku (ul. Wójtowicza), Zakrzówku- Wsi i częściowo w Sulowie, wykonane oświetlenie drogo- we do granicy z gminą Szastarka, utwardzone pobocze, nowe elementy bezpieczeństwa ruchu (tj. bariery, oznakowanie). Planowane zakończenie prac sierpień 2021r. Inwestycja realizowana przy współudziale środków z Funduszu Dróg Samorządowy.

Na drodze powiatowej (ul. Wójtowicza) w Zakrzówku budowany jest nowy most w miejsce starego wyeksploatowanego, koszt zadania ponad 1 600 000 zł. Dofinansowanie Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej. Planowane zakończenie prac grudzień 2020 r.

Projekt przebudowy dróg powiatowych w miejscowościach Rudnik Drugi , Rudnik Pierwszy, Zakrzówek Nowy sfinansowany przez Gminę Zakrzówek.

INWESTYCJE NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ 842

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie na terenie naszej gminy od 2019 roku prowadzi intensywne prace remontowe na drodze wojewódzkiej 842. W obecnym roku wyremontowane zostały odcinki drogi w miejscowości Zakrzówek na ul. Zachodniej i ul. Kościuszki oraz w miejscowości Rudnik Drugi. Łącznie wyremontowano 6,5 km nawierzchni za kwotę ponad 3 mln zł. Zadanie w całości sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Pod koniec 2019 roku nastąpił odbiór 228 mb chodnika w ciągu  drogi wojewódzkiej  nr  842  (ul.  Zachodnia).  Wartość robót: 126 776,33 zł. Zadanie to było współfinansowane w 50% ze środków Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie.

MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Majdan-Grabina projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu  Operacyjnego  Województwa  Lubelskiego  na lata 2014-2022. Całkowita wartość projektu 501 844,75zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 316 899,69 zł. W ramach realizacji inwestycji wykonane zostały roboty termomodernizacyjne m. in. docieplenie ścian, wymiana grzejników oraz montaż dwóch kotłów na pelet. Ze środków własnych zrealizowano wymianę instalacji centralnego ogrzewania i remont instalacji w kotłowni.

Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej na świetlicę wiejską w miejscowości Rudnik Drugi projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Działanie: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na    obszarach    wiejskich”    Typ    operacji:    „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Wartość inwestycji 927 905,74 zł. W ramach projektu wykonano m.in: nowy dach, docieplono ściany zewnętrzne, wykonano instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną oraz centralne ogrzewa- nie, a także dojścia i dojazdy z kostki brukowej i ogrodzenie.

Termomodernizacja budynku PSP w Bystrzycy projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna  i  gospodarka  niskoemisyjna,  Działania  5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu 433 010,93 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 271 874,34 zł. W ramach projektu wykonano docieplenie ścian zewnętrznych, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zmodernizowano centralne ogrzewanie, docieplono strop wełną mineralną, pokryto dach papą, wykonano instalację odgromową.

W latach 2019-2020 wykonano także szereg prac remontowych urządzeń wodnościekowych na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej