Informacja- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego informuje, że na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 17 października 2023 r., uchwałą Nr DXII/9003/2023 przyjął i skierował do opiniowania projekt „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego 2030”.
Niniejszy dokument sporządzono w celu realizacji krajowej polityki ochrony środowiska, prowadzonej na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych. Stanowi on podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem w województwie zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Opracowywany „Program ochrony środowiska województwa lubelskiego 2030” stanowić będzie aktualizację przyjętego przez Sejmik Województwa Lubelskiego w dniu 3 grudnia 2019 r., uchwałą Nr XII/201/2019 „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027”. Projekt dokumentu wprowadza nowy okres programowania celów i działań przypisanych dla dziesięciu obszarów ochrony środowiska w perspektywie do 2030 roku.
W związku z powyższym UMWL zachęca do zapoznania się z projektem „Programu ochrony środowiska województwa lubelskiego 2030” i wyrażania opinii do jego treści. Projekt wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dokumentu zamieszczono na stronie https://www.lubelskie.pl/ogloszenia-i-komunikaty/aktualizujemy-program-ochrony-srodowiska-2/