W związku z zadaniem pt. „Wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu” zleconym przez powiat kraśnicki, informuję, że na terenie gminy Zakrzówek (obręb Rudki Kolonia) odbywać się będą prace taksacyjne w terminie od 31 stycznia 2022 r. do 15 lutego 2022 r. (ramowy plan prac).

Po wykonaniu taksacji i opracowaniu projektów dokumentów, zostaną one przesłane do Urzędu Gminy, celem przedłożenia właścicielom lasów, zgodnie z Art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 ze zm.).

Zgodnie z Ustawą o Lasach, projekt uproszczonego planu urządzenia lasu wykłada się do publicznego wglądu na okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy. O wyłożeniu projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wójt (burmistrz, prezydent miasta) informuje pisemnie właścicieli lasów, z zaznaczeniem, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu, zainteresowani właściciele lasów będą mogli złożyć zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.