Informacja o możliwości głosowania korespondencyjnego

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

W wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. można głosować korespondencyjnie, jeżeli wyborca spełnia następujące warunki:

  1. jest wyborcą niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2. w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
  3. najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy złożyć do dnia 25 marca 2024r. Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie II.

Zgłoszenie, o którym mowa w § 1 i 1a, może być dokonane:

1) ustnie;

2) na piśmie utrwalonym w postaci:

a) papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,

b) elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu tej osoby w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

3) telefonicznie – w przypadku wyborcy niepełnosprawnego oraz wyborcy podlegającego w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

W razie wysłania dokumentów pocztą zwykłą o dotrzymaniu terminu rozstrzyga data wpływu zgłoszenia do Komisarza Wyborczego w Lublinie II w terminie do 25 marca 2024 r.

Jeżeli w dniu głosowania wyborca będzie podlegał obowiązkowej kwarantannie lub izolacji, może złożyć wniosek o głosowanie korespondencyjne do 2 kwietnia 2024 r.

Wskazywany w zgłoszeniu adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców.

Pakiet wyborczy zostanie dostarczony do skrzynki pocztowej zgodnie ze wskazanym adresem przez pracowników Poczty Polskiej najpóźniej na 6 dni przed wyborami. Jeżeli pakiet wysyłany będzie do osoby, która w dniu głosowania będzie przebywać na kwarantannie lub będzie poddana obowiązkowej izolacji, to pakiet zostanie dostarczony najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów.