W związku z upływem czteroletniej kadencji ławników działających przy sądach powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się do Rady Gminy Zakrzówek z wnioskiem o dokonanie wyboru ławnika na kadencję 2024-2027 dla Sądu Rejonowego w Kraśniku. 

Działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 oraz 2022 poz.2155) informuję, iż nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Kraśniku, upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymagań formalnych, a także zgłoszenia, które wpłyną do Rady Gminy Zakrzówek po 30 czerwca 2023 roku, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:

1)  posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2)  jest nieskazitelnego charakteru,

3)  ukończył 30 lat,

4)  jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5)  nie przekroczył 70 lat,

6)  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7)  posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:

1)  osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2)  osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3)  funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4)  adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5)  radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6)  duchowni,

7)  żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8)  funkcjonariusze Służby Więziennej,

9)  radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, którą można pobrać ze strony www.ms.gov.pl lub Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzówek.

DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 357 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Zgłoszenia wraz z kompletem załączników należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzówek pok. nr 7 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „KANDYDAT NA ŁAWNIKA” – w godzinach pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7:30 –15:30, do 30 czerwca 2023r.


Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek, adres e-mail: gmina@zakrzowek.pl, nr tel. 81 821 50 02.

  • Inspektor Ochrony Danych

Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest pod adresem e-mail: iod@data-partners.pl.

  • Cel i podstawa prawna przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków ustawowych nałożonego na Administratora tj. wyborem przez Radę Gminy Zakrzówek ławników sądów powszechnych na kadencję 2024-2027 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

  • Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą zostać ujawnione podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów powierzenia. Dane mogą być także przekazane podmiotowi świadczącemu usługi pocztowe.

  • Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z obowiązku archiwizacyjnego na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Karty kandydatów, którzy zostali wybrani ławnikami, wraz z załączonymi do nich dokumentami oraz informacją uzyskaną o nich od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie zostaną przesłane właściwym prezesom sądów.

Karty kandydatów nie wybranych na ławników, wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.  Prawo o ustroju sądów powszechnych, podlegają zwrotowi w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów, a w przypadku ich nieodebrania, podlegają zniszczeniu w terminie kolejnych 30 dni.

  • Prawa osób, których dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

  • Informacja o wymogu podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu wskazanego w pkt 3.


WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA