Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że „Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Zakrzówku” w dniu 12.08.2020r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020r., poz. 1057)

Złożona przez Stowarzyszenie oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:

1)Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Zakrzówek

2)w siedzibie Gminy Zakrzówek w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

3)na stronie internetowej Gminy Zakrzówek

 Uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie na formularzu zgłaszania uwag do 21.08.2020r. do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Zakrzówek (pok.nr 7), ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek lub drogą elektroniczną na adres e- mail: gmina@zakrzowek.pl (formularz do pobrania poniżej).

Treść oferty

Formularz uwag