DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ/OŚRODKÓW

ZASADY DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ/OŚRODKÓW

O zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni:

1) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

2) dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

3) dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

4) dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b)  25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).

 WYMAGANE DOKUMENTY:

– Wniosek (wzór w załączeniu).

– Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.

– Kserokopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

– Zaświadczenie placówki oświatowej o realizowaniu nauki w danej placówce.

– Dokument, z którego wynika średnie zużycie paliwa na 100 km dla danego pojazdu według danych producenta.

– Dowód rejestracyjny pojazdu- do wglądu.

Na podstawie wniosku, o którym mowa wyżej zawierana jest umowa pomiędzy rodzicem/opiekunem a Wójtem Gminy Zakrzówek.

ZWROT KOSZTÓW DOWOZU NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ROZLICZENIA:

  1. w przypadku przejazdu samochodem osobowym- wzór zgodnie z art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) t. j.:

Koszt jednorazowego przewozu = (a-b) x c x d/100

gdzie:

a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Średnia cena jednostki paliwa (litera „c” we wzorze) w roku szkolnym 2021/2022 określona została w uchwale Nr XXXI/24/2021 Rady Gminy Zakrzówek z dnia  5 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zakrzówek w roku szkolnym 2021/2022 w celu realizacji obowiązku dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych i wynosi:

1) benzyna – 5,54

2) olej napędowy – 5,37

3) LPG – 2,37

2) w przypadku korzystania z powszechnej komunikacji zbiorowej – dokument potwierdzający przejazd dziecka (i opiekuna)- np. bilety jednorazowe, bilety imienne.

Wzór wniosku o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do szkoły dostępny jest również w pok. nr 11 Urzędu Gminy Zakrzówek.

Wniosek można  złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Zakrzówek, w sekretariacie pok. Nr 7.

Wniosek do pobrania: WNIOSEK