Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Urząd Gminy Zakrzówek  informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklarację będzie można złożyć:

  1. w formie elektronicznej – za pośrednictwem strony internetowej https://zone.gunb.gov.pl/(niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego lub dowodu elektronicznego),
  2. w formie papierowej – składając wypełnioną deklarację w Urzędzie Gminy – osobiście lub pocztą tradycyjną.

Terminy złożenia deklaracji przez właścicieli nieruchomości:

  1. 12 miesięcy (liczone od dnia 1 lipca 2021 r.) – w przypadku źródeł ciepła już istniejących,
  2. 14 dni (liczone od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw) – w przypadku źródeł ciepła oddanych do użytku po 1 lipca 2021 r.

Obowiązek złożenia deklaracji do CEEB wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 554).

Zgodnie z art. 27h w/w ustawy za brak złożenia deklaracji w terminie grozi kara grzywny, wymierzana na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Wersję papierową deklaracji właściciel nieruchomości może złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Zakrzówek (pokój nr 3) lub wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Zakrzówek, ul. Żeromskiego 24, 23-213 Zakrzówek.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Zakrzówek pod nr tel.: 81/82-15-080, pokój nr 3 oraz na stronach internetowych:

Druki deklaracji są dostępne do pobrania na stronie internetowej :

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-a-03.11.2021.pdf?572