Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że od dnia 1 sierpnia 2019 roku do 2 września 2019 roku można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego 2019 roku wynosi: 100,00 zł *ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

 

1. faktury VAT (albo ich kopie), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 roku do 31 lipca 2019 roku

2. W przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt Dz.U. 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ustalania limitu zwrotu podatku w 2019 roku (wniosek składany po raz pierwszy w 2019 roku)

3. Umowa dzierżawy – w przypadku ustalania limitu zwrotu podatku w 2019 roku (wniosek składany po raz pierwszy w 2019 roku).

4. Oświadczenie dotyczące rodzaju prowadzonej działalności , w związku z którą beneficjent ubiega się o otrzymanie pomocy.

Załączniki:

1. Wniosek

2. Oświadczenie