Aktualne stawki opłat za odbiór odpadów.

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) – w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr VI/33/2019 Rady Gminy z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2019 r. poz. 2314 ), zawiadamiam, że od dnia 01.05.2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

• w wysokości 8,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
• w wysokości 16,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

Różnicę za miesiąc maj i czerwiec powstałą w wyniku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić do dnia 31.07.2019 r.

Właściciel nie jest obowiązany do składania nowej deklaracji – opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się w wysokości podanej w zawiadomieniu.

 

Wójt

/-/ Józef Potocki