U W A G A ! Zmiana rachunku bankowego za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 19 lipca 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 01 października 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze: 38 8717 1048 2003 3000 1485 0020.

Wpłaty pozostałych należności należy dokonywać na dotychczasowy rachunek bankowy.