Gmina Zakrzówek przystąpiła do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zakrzówek na lata 2017-2023. W związku z tym, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Proces wskazania tych terytoriów, wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.


                Na podstawie analizy statystycznej wyznaczono wstępnie obszar zdegradowany, który podzielono na 8 podobszarów obejmujących sołectwa: Lipno, Majorat, Rudki, Studzianki, Świerczyna, Zakrzówek, Bystrzyca, Józefin. Z uwagi na fakt, że obszar rewitalizacji obejmuje tereny najsilniej zdegradowane, jeżeli chodzi o współwystępowanie problemów społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych, oraz mając na uwadze ograniczenie obszaru do 20% powierzchni gminy oraz 30% ludności, utworzenie obszaru rewitalizacji proponuje się na obszarze sołectw: Rudki, Studzianki, Bystrzyca, Zakrzówek (w części miejscowości)

                Na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji łatwiej będzie pozyskiwać środki zewnętrzne zarówno na inwestycje samorządu, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, jak też na projekty społeczne dotyczące mieszkańców.

                Spotkania odbędą się:

  1. dla mieszkańców miejscowości Zakrzówek oraz Rudki w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku o godzinie 16:00.
  2. dla mieszkańców miejscowości Bystrzyca w dniu 17 sierpnia 2017 r. w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzycy o godzinie 19:00.
  3. dla mieszkańców miejscowości Studzianki w dniu 18 sierpnia 2017 r. w Budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Studziankach o godzinie 18:00.

Program spotkań:

  1. Przedstawienie podstawowych informacji na temat rewitalizacji
  2. Prezentacja wyników analizy statystycznej dla każdego sołectwa Gminy.
  3. Warsztat: identyfikacja (problemów) negatywnych zjawisk występujących na obszarze sołectwa w poszczególnych sferach (społecznej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej, środowiskowej i gospodarczej) określenie celów.
  4. Prezentacja fiszki pomysłu rewitalizacyjnego (mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje projektów rewitalizacyjnych na terenie sołectwa)
  5. Podsumowanie i zakończenie spotkania.

Czas spotkania około 1.5 godziny.

Dla uczestników spotkań przewidziany jest poczęstunek!

Opinię można wyrazić także za pomocą ankiety, dostępnej na www.zakrzowek.pl