25 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Zakrzówek podpisał umowę pomiędzy Gminą Zakrzówek a Województwem Lubelskim, na mocy której Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 34 050,00 zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 na „Przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Zakrzówek.


Lokalny Program Rewitalizacji będzie stanowił kompleksową strategię działania na rzecz wyprowadzenia ze stanu kryzysu i degradacji zdiagnozowanych obszarów wiejskich, złożoną ze wzajemnie powiązanych projektów rewitalizacyjnych. Każdy z projektów będzie odpowiadał zdiagnozowanemu obszarowi problemowemu i wyznaczał kierunek działań w tym zakresie. Program rewitalizacji będzie stanowił podstawę dla działań społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i inwestycyjnych podejmowanych na rzecz mieszkańców zagrożonych szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym, które będą wzajemnie zsynchronizowane. Będzie narzędziem, które pozwoli skoncentrować działania w wyznaczonych obszarach i skierować je do zagrożonych grup społecznych. Jednakże w celu zapewnienia spójności społecznej i przestrzennej, działania będą miały szerszy charakter i będą włączały całą społeczność lokalną. Na obszarze przeznaczonym do rewitalizacji łatwiej będzie pozyskiwać środki zewnętrzne zarówno na inwestycje samorządu, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych, jak też na projekty społeczne dotyczące mieszkańców.